آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟

863
آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟

اغلب انسان ها می پندارند که یکی از حشراتی که در خانه موجب آزار و اذیت آنهاست خرخاکی است. البته نا گفته نماند این همزیستی اندکی موجب پریشانی خاطر انسان هاست تا این حشره ی مفید.

آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟ آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟

خرخاکی ها برخلاف سوسکهای کثیف هیچ ضرر و خطری برای انسان ها ندارند. این حشرات در طبیعت نقش مهمی را از لحاظ چرخه ی طبیعی تجزیه و رشد ایفا می کنند. اگر آنها را در طبیعت مشاهده کردید هرگز سعی نکنید آنها را از بین ببرید زیرا وجود آنها برای طبیعت بسیار مفید است.

آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟ آیا خر‌خاکی‌ها برای انسان ضرر دارند؟

خرخاکی‌ها منبع تامین کلسیم برای سایر حیواناتی هستند که از آنها تغذیه می کنند مثل برخی پرندگان، قورباغه ها و عنکبوتها. آنها همچنین نقش حیاتی در تجزیه ی صحیح در چرخه ی نیتروژن دارند.