اگر می خواهید پولدار شوید از کودکی کتاب بخوانید

53

به تازگی محققان تحقیقات جالبی را برای فهمیدن تاثیر کتابخوانی بر درآمد افراد را انجام داده اند.این تحقیق بر روی ۶ هزار مرد بالغ که از ۹ کشور اروپائی انتخاب شده بودند صورت گرفت. این افراد بر اساس تعداد کتاب هایی که در زمان کودکی در خانه داشتند، در چهار گروه طبقه بندی شدند. گروه اول کمتر از ۱۰ عنوان کتاب، گروه دوم یک قفسه کتاب، گروه سوم یک کتابخانه تا ۱۰۰ عنوان کتاب و گروه چهارم دو کتابخانه یا بیشتر کتاب در خانه داشتند.

مواردی مهمی که محققان در این تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تمایز موجود بین ساکنین شهری و روستائی و همچنین میزان دسترسی این افراد به تعداد اندک یا زیاد کتاب در سن ۱۰ سالگی بوده است. با وجود این که ساکنین مناطق روستایی به طور جدی تحت تاثیر تغییرات نظام آموزشی و مدارس قرار داشتند، افرادی که در کودکی به تعداد زیادی کتاب دسترسی داشته اند، از درآمد قابل ملاحظه ای که در اثر کسب آموزش های اضافی به دست می آورند، بهره مند شده اند.

اگر می خواهید پولدار شوید از کودکی کتاب بخوانید اگر می خواهید پولدار شوید از کودکی کتاب بخوانید
با وجود این، افزایش دوره تحصیل در مدارس به مدت یک سال، موجب افزایش درآمد افراد به میزان ۹ درصد شده است. البته افرادی که در کودکی به تعداد کمی کتاب دسترسی داشتند، در نتیجه افزایش یک سال تحصیلی، تنها ۵ درصد درآمد اضافی به دست آورده اند؛ اما میزان افزایش درآمد در اثر یک سال تحصیل بیشتر، برای افرادی که در زمان کودکی به تعداد زیادی کتاب دسترسی داشتند، به ۲۱ درصد می رسد. همچنین این افراد فرصت های شغلی بیشتر و بهتری را در شهرها به دست آورده اند.

بنابراین اگر می خواهید آینده ای روشن و پرپول داشته باشید هم اکنون با کتاب دوست شوید و از خواندن کتاب لذت ببرید.