با خوردن سیر خود را در برابر بیماری سل محافظت کنید

191
با خوردن سیر خود را در برابر بیماری سل محافظت کنید

توصیه دانشمندان و صاحب نظران علم طب آن است که با خوردن سیر مجاری تنفس و خون را پاکیزه و از بروز کلیه عفونت ها و زخم های مزمن دستگاه گوارش و تنفس جلوگیری کنید.

با خوردن سیر خود را در برابر بیماری سل محافظت کنید با خوردن سیر خود را در برابر بیماری سل محافظت کنید

خوردن چند حبه سیر  از انواع سل ریوی پیشگیری خواهد کرد زیرا اثر قابل توجهی در کشتن میکرب سل دارد.