بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

135
بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

سالاردو ییونی (Salar de Uyuni) بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیاست که در نزدیکی رشته‌کوه آند در جنوب غربی کشور بولیوی است و از مهمترین مناطق گردشگری و جهانگردی آمریکای جنوبی محسوب می شود.

این دشت پوشیده از نمک دارای چندین دریاچه با رنگهای غیر معمول است که علت آن وجود رسوبات معدنیست که نور خورشید را چنان منکس می کند که با آسمان اثر تقارنی ایجاد می کند و در ارتفاع ۳۵۶۵ متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد و وسعت آن ۱۰٬۵۸۲ کیلومتر مربع است.

بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

سالاردو ییونی (Salar de Uyuni) بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیاست که در نزدیکی رشته‌کوه آند در جنوب غربی کشور بولیوی است و از مهمترین مناطق گردشگری و جهانگردی آمریکای جنوبی محسوب می شود.

بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

بزرکترین کویر پوشیده از نمک دنیا بزرگترین کویر پوشیده از نمک دنیا

این دشت پوشیده از نمک دارای چندین دریاچه با رنگهای غیر معمول است که علت آن وجود رسوبات معدنیست که نور خورشید را چنان منکس می کند که با آسمان اثر تقارنی ایجاد می کند و در ارتفاع ۳۵۶۵ متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد و وسعت آن ۱۰٬۵۸۲ کیلومتر مربع است.