بشقاب مهربانی

307
بشقاب مهربانی

طراحان و ایده پردازان، جهت حمایت از گرسنگان و جلوگیری از اسراف، بشقاب زیبایی مرسوم به بشقاب مهربانی رو طراحی نمودند.

آنها در این طرح کف بشقاب  افراد گرسنه ای را طراحی کرده اند که دستشان را بسوی بازمانده ی غذای ته بشقاب دراز نموده اند.

بشقاب مهربانی بشقاب مهربانی

بشقابهای مهربانی بشقاب مهربانی

بشقابهای مهربانی بشقاب مهربانی

بشقابهای مهربانی بشقاب مهربانی

بشقابهای مهربانی بشقاب مهربانی