توت سفید بهترین اکسیر افزایش طول عمر

184
توت سفید بهترین اکسیر افزایش طول عمر
انسان همواره به دنبال یافتن و کشف اکسیری است برای جاودانگی و افزایش طول عمر. البته در واقعیت این اکسیر هرگز یافت نشد اما طبیعت خود منبع اصلی این اکسیر ها را در اختیار دارد که شاید به جاودانگی نگراید اما به طول عمر قطعا خواهد افزود.
توت سفید بهترین اکسیر افزایش طول عمر توت سفید بهترین اکسیر افزایش طول عمر
یکی از این اکسیر های طبیعی، توت سفید است. توت سفید به دلیل داشتن ماده ای به نام رزوراترول (Resveratrol) می توانند موجب افزایش طول عمر گردد.
در مطالعات و آزمایشاتی که بر روی موش های مراکز تحقیقاتی به عمل آمده، نشان داده شده که رزوراترول (Resveratrol) موجود در توت سفید موجب افزایش طول عمر این موجودات گردیده است.