خلاقیت با کارتن های باطله

457
خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن های باطله

به نقل از محققان و صاحب نظران ای بن پلاس: گاهی برای اجرای یک ایده ی خلاق نیاز به لوازم خاص و در بعضی مواقع گران قیمت روبرو می شویم. و این امر ممکن است مانع از پرورش خلاقیت خود و فرزندانمان گردد. اما بهترین کار برای پروراندن یک ذهن خلاق استفاده از لوازم دور ریز و باطله است. در تصاویر زیر، چند نمونه از این خلاقیت ها که با استفاده از کارتن های باطله به ساخت خانه و اسباب بازی کودکانه پرداخته اند، به حضورتان معرفی می گردند.

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله

خلاقیت با کارتن  خلاقیت با کارتن های باطله