خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

277
خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

به نقل از کارشناسان و صاحب نظران ای بن پلاس: یکی از راهکارهای ایجاد خلاقیت ساخت اجسام و حیوانات با اشیاء باطله و دورریز مانند روزنامه است. کافیست کمی نگاه هنرمندانه به خرج دهیم تا بتوانیم با استفاده از روزنامه‌ها و کتاب‌های قدیمی و باطله موجودات  و اشکال تازه‌ای بسازیم.

در دنیای حیوانات اشکال بی‌شمار با بافت‌های متفاوتی وجود دارد که جاناکی لِلی (Janaki Lele) برای کشف آن‌ها دست به خلق حیوانات با روزنامه های باطله زده است او بر این باور است که این مجسمه‌های کاغذی با استفاده از روزنامه‌های دور ریخته شده یا کتاب‌هایی که برای خمیر شدن در دستگاه‌ها می‌روند، بوده است و این کار تاثیر منفی روی محیط زیست هم ندارد.

خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

حیوانات-روزنامه-ای خلاقیت در ساخت حیوانات با روزنامه ی باطله

در دنیای حیوانات اشکال بی‌شمار با بافت‌های متفاوتی وجود دارد که جاناکی لِلی (Janaki Lele) برای کشف آن‌ها دست به خلق حیوانات با روزنامه های باطله زده است او بر این باور است که این مجسمه‌های کاغذی با استفاده از روزنامه‌های دور ریخته شده یا کتاب‌هایی که برای خمیر شدن در دستگاه‌ها می‌روند، بوده است و این کار تاثیر منفی روی محیط زیست هم ندارد.