دلفین ها رفیق بازترین موجودات دریا

203
دلفین ها رفیق بازترین موجودات دریا

به طور قطع اگر بخواهیم یکی از آرام ترین و مهربانترین موجودات دریا را نام ببریم باید نام دلفین را در اول لیست بیاوریم. این موجود مهربان نه تنها نسبت به انسان بلکه نسبت به همنوع خود نیز بسیار مهربان و عطوف است.

دلفین ها رفیق بازترین موجودات دریا دلفین ها رفیق بازترین موجودات دریا

دلفین‌ها در بین همنوعان خود دوستانی دارند که بسیار به آنها وفادار و مهربانند.

و جالبتر این که آنها می‌توانند دوستان خود را حتی بعد از بیست سال جدایی به خاطر بیاورند.