هرگز از اشتباه کردن نترسید

158
هرگز از اشتباه کردن نترسید

وقتی که راه نمی روی به طور حتم زمین هم نمی خوری. این “زمین نخوردن” محصول سکون است نه مهارت.

وقتی هیچ تصمیمی نمی گیری و کاری هم نمی کنی، مسلما اشتباه هم نمی کنی؛ این “اشتباه نکردن” محصول انفعال است نه انتخاب.

هرگز از اشتباه کردن نترسید  هرگز از اشتباه کردن نترسید

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی؛ خوب بودن در انتخاب های صحیح ماست که معنا پیدا کرده و شکل می گیرد.

تلاش کنید اگر هم اشتباه کردید، نترسید سعی بیشتر نمایید تا  آن اشتباه را مجددا تکرار نکنید!!

املای ننوشته غلط هم ندارد.