کنجد منبع غنی روی و بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان

115
کنجد منبع غنی روی و بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان

یکی از مهمترین بیماری های مزمن سنین سالمندی پوکی استخوان است. این بیماری خطرناک، ناشی از کمبود املاح معدنی مختلفی مانند روی (Zinc) بوجود خواهد آمد.

کنجد منبع غنی روی و بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان کنجد منبع غنی روی و بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان

روی به دلیل تاثیر در چگالی املاح معدنی استخوان، به عموم مردم بالاخص کودکان و جوانان و حتی سالمندان توصیه موکد می شود که کنجد خود منبع غنی روی و دیگر املاح معدنی مورد نیاز است

برای مثال می توان به نان کنجد دار، دانه‌های کنجد بو داده و روغن کنجد و… اشاره کرد.